مکان های دیدنی

 • کاخ بادها

 • دهلی نو
 • معبد جانتار مانتار جیپور

 • دهلی نو
 • قلعه قرمز آگرا

 • دهلی نو
 • تاج محل

 • دهلی نو
 • بنای یادبود گاندی

 • دهلی نو
 • کاخ ریاست جمهوری

 • دهلی نو
 • منار قطب

 • دهلی نو
 • دروازه هند

 • دهلی نو
 • مسجد جامع

 • دهلی نو