مکان های دیدنی

  • پارک آبی

  • جزیره بالی
  • معبد ‏Besakih ‏‏‎

  • جزیره بالی
  • معبد اولوواتو

  • جزیره بالی
  • مزارع برنج

  • جزیره بالی
  • جنگل میمون اوبود

  • جزیره بالی