مکان های دیدنی

 • منطقه هنر ۷۹۸

 • پکن
 • خیابان نان لوگو کیانگ

 • پکن
 • برج طبل و برج ناقوس

 • پکن
 • پارک بیهای

 • پکن
 • میدان تیانانمن

 • پکن
 • معبد بهشت

 • پکن
 • بادالینگ

 • پکن
 • شهر ممنوعه

 • پکن
 • معبد لاما

 • پکن